Przełącznik Nav

Regulamin sklepu czarny-czosnek.net

Sprzedaż produktów spożywczych za pośrednictwem sklepu czarny-czonsnet.net realizuje Janusz Bąk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Czarny Czosnek Janusz Bąk z siedzibą w Tychowie (78-220), Rudno 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 646-201-89-60.

1. Definicje

1.1. Kupujący – osoba dokonująca zamówienia za pośrednictwem strony www.czarny-czosnek.net

1.2. Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem czarny-czosnek.net, za którego pośrednictwem można dokonywać zakupów zawartych w jego ofercie.

1.3. Sprzedawca – Janusz Bąk prowadzący działalność gospodarczą,  Czarny Czosnek Janusz Bąk, Rudno 6, 78-220 Tychowo, NIP: 646-201-89-60 

1.4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.6. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.2. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili nieodpłatnie przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.

2.3. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.4. Przeglądanie oferty sklepu internetowego oraz składanie zamówień prze Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego nie wymaga rejestracji, klient ma jednak możliwość zarejestrowania konta  zgodnie z postanowieniami pkt. 3 Regulaminu.

 

3.Rejestracja

 

3.1. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

3.2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

3.3. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czarny-czosnek.net z prośbą o usunięcie konta Klienta.

3.4. Podczas rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia zgody na informowanie go o nowych produktach i akcjach promocyjnych Sprzedawcy. Brak wyrażenia zgody na otrzymywanie wyżej wskazanych informacji nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania konta oraz realizację zamówienia.

3.4. Klient może składać reklamacje związane z założeniem i prowadzeniem konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bakjanusz11@gmail.com. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail

3.5 Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie, w tym w szczególności poprzez rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

4. Zasady korzystania ze sklepu, składanie zamówień

 

4.1. Cena Produktu na stronie Sklepu internetowego wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4.2. Zamówienia Klient może złożyć poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka zamówienia oraz wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego.

4.3. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.4. Dodanie Produktu do koszyka zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup Teraz” lub równoznacznego. 

4.5. Formularz zamówienia Klient wypełnia wpisując w poszczególne rubryki formularza dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także sposób dostarczenia Produktu. Klient dodatkowo musi wpisać numer telefonu do kontaktu z kurierem. 

4.6. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” pod prawidłowo wypełnionym formularzem zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację zamówienia, po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”.

4.7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4.8. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@czarny-czosnek.net. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail

 

5. Zasady i formy płatności

 

5.1. Sprzedawca umożliwia następujące formy zapłaty: 

a) przelewem na konto bankowe

b) za pobraniem 

5.2. Usługę wskazaną w pkt. 5 ppkt. 5.1. b) Regulaminu świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60- 182 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/

5.3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

 

6. Realizacja zamówienia

 

6.1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

6.2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 72 godzin licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Do terminu realizacji nie wlicza się terminu dostawy.

6.3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do dnia realizacji zamówienia poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail : sklep@czarny-czosnek.net

 

7. Warunki dostawy

  

7.1. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Polski. 

7.2. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:

a) przesyłka kurierska

b) Poczta Polska

 7.3. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7.4.Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

 

8. Odstąpienie od umowy

 

8.1. Klient, będący równocześnie konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu przedsiębiorcą, który zawiera umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania Produktu przez Klienta.

8.3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu załączonym do zamówienia oraz dostępnym na stronie Sklepu internetowego.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt na własny koszt, co dotyczy tylko bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.6. Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7 Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta, w przypadku którym jako sposób dostarczenia Produktu wybrał on inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, a nie będzie się on wiązał z żadnymi kosztami, które mogłyby obciążyć Klienta.

8.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

9. Reklamacje

 

9.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Produkty pozbawione wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone w szczególności ustawą Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.)

9.2. Roszczenia z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem adresu mailowego reklamacje@czarny-czosnek.net . W ramach postępowania reklamacyjnego Klient, gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wadliwości Produktu, powinien również dostarczyć wadliwy Produkt na powyższy adres. W składanej reklamacji Klient powinien opisać problem będący podstawą jej złożenia- zauważone wady Produktu, jak również dołączyć do przesyłki dowodu zakupu, jednakże brak opisu oraz dowodu zakupu nie stanowią przeszkody do złożenia reklamacji. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

9.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

9.4. Wobec Klienta będącego przedsiębiorcą, który zawiera umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych wskazanych w ustawie Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.)

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10.2. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu internetowego.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.